Mazaci plany
Hledat

Kategorie

Reklamace a záruka

 

Reklamační řád:

Způsob reklamace

Před samotnou reklamaci zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího elektronickou poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.

Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění. Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.

V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

 

Provedení reklamace

Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.

O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).

V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

 

Záruční doba

Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.

Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.

V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.

Záruka se nevztahuje na opotřebení a vady způsobené: neodborným použitím, nedodržením instrukcí v návodu k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami, jinými vnějšími vlivy.

 


 

Ochrana osobních dat

Veškeré údaje zadané v objednávkovém formuláři nebudou sděleny žádné třetí straně bez výslovného souhlasu kupujícího. Údaje mohou být použity pro statistické účely nebo pro účely uvedené v dalších bodech obchodních podmínek. Vámi zadané údaje používáme výhradně k Vaší identifikaci na daňových dokladech, pro doručení zboží a ke komunikaci. Pokud uvedete své osobní údaje v osobním profilu, zadáváte údaje pouze jednou a do objednávkového formuláře se přenášejí automaticky. Údaje zadané v osobním formuláři má možnost zákazník data kdykoliv změnit, případně smazat. Uchováváme historii objednávek a vyplněných údajů pro zaslání zboží. Při realizaci objednávky není možné tyto údaje nechat stornovat - jsou nutné pro daňovou evidenci a doložení obchodního vztahu. Nejsou však již dále zpracovávány - jsou bezpečným způsobem uloženy.

Při registraci nebo při zadání objednávky je nutné vyplnit základní údaje:

• jméno a příjmení

• úplnou dodací (poštovní) adresu

• telefonní číslo

• e-mailovou adresu pro zasílání informací o aktuálním stavu objednávky

Pokud objednáváte zboží pro firmu, je nutné zadat ještě další údaje, které budou uvedeny na daňovém dokladu:

 

• jméno firmy

• identifikační číslo organizace (IČO)